Paasboodschap 2012

Essentie van leven in de eigen aard

In het aanvaarden van jullie gegeven status als mens verkiezen jullie jullie recht tot leven boven het recht om hier op een innerlijk overwogen wijze mee om te gaan. Het leven an-sich lijkt zijn waarde te kennen in een overwegend technische aard, hoe kunnen jullie in leven blijven en wat moet daarvoor gedaan worden? Een oud beeld van leven. Het nieuwe leven gaat over de besteding van alle innerlijke ruimte in de stroom die als liefde gekend gaat worden en het leven geeft. Het heeft niet meer van doen met enige technische verantwoording naar in leven blijven het heeft alles van doen met het kiezen vanuit jullie ware kern de innerlijke stroom van liefde te volgen naar zijn bestemming. Het spoor wat je dan volgt kunnen jullie als leven zien. 

Voorwaarde voor dit leven is een gerichtheid op dit innerlijke beleven van een nieuwe realiteit. Een realiteit die zich verhoud tot de mensen als een gegeven wat in  het hart gekend is als liefde en wat door de instroom van veel licht zal oplichten om zijn eigen weg te vinden. Ieder mens leeft vanuit zijn eigen aard en heeft van hieruit ook het leven te brengen. De compleetheid van leven ontstaat vanuit het kunnen en mogen volgen van alle stromen van licht geen enkele uitgezonderd geen enkele beter of slechter dan de ander. 

Jullie kunnen het totale beeld van leven nooit tot jullie nemen als niet iedereen in zijn ware aard gehoord is, als niet iedereen zijn stroom van leven heeft kunnen tonen omdat de compleetheid van leven dan niet gediend is. In de compleetheid veranderen de condities en consequenties van leven omdat in het totale samengaan een nieuwe kracht ontstaat, deze kracht maakt dat leven voor iedere deelnemer veranderen zal. Deze kracht helpt iedereen in zijn ware aard te groeien en te ontplooien. Het helpt het trillingsniveau te verhogen waardoor de innerlijke rekenschap voor iedereen zal veranderen naar een innerlijke wetenschap, een groot verschil in het aanschijn van leven. 

Verkeer dan ook in die toewijding aan jullie eigen leven en dat van hen waartoe jullie je verhouden. Weet dat in iedere ontmoeting een mogelijkheid ligt tot groei voor beide als aan de basisvoorwaarden is voldaan om de ander de kans te geven zijn ware aard van leven te tonen zijn grondslag van zijn. Besef wat dit voor jullie betekend en besef de schoonheid hiervan. Wij verkeren als kracht in iedere getuigenis van leven omdat dit de vonken van licht in zich draagt. Zie ons daarom in iedere beweging nabij. Wij zijn met jullie.

 

 
Zou er meer verteld kunnen worden over de ware aard en hoe kunnen we deze aard leven in de wereld?  Kan er meer verteld worden over de groei en ontplooiing van de ware aard, of delen daarvan. Hoe  zouden we om kunnen gaan met de angst voor de ware aard en het loslaten van het oude beeld van leven?

In jullie ware aard ligt een kern van leven die direct richting gevend is, die direct bepalend is voor de sturing die gegeven wordt in jullie leven. Dit aspect van de ware aard heeft jullie hier en nu gebracht, heeft belangrijke paden in jullie leven doen oplichten, heeft mensen nabij gebracht die jullie verder hielpen en zo voort. Jullie ware aard geeft al sturing in jullie leven en zodoende leven jullie die al. Voor wat betreft de ontwikkeling hiervan eerst het volgende. De ware aard kan gekend worden als deel van een groter geheel als deel van een familie als deel van een volk als deel van een richting of route en de herkenning hiervan in jullie leven is de sturing die van daaruit gegeven wordt. 

Naar mate jullie meer licht kunnen toelaten, meer de innerlijke beginselen kunnen leven dan zal er meer van deze routes zichtbaar worden met de daar zich toe verhoudende energieën en waarheden. Deze gaan jullie dan als vanzelfsprekend toetsen in de wereld. Dat is het proces van groei dat is de manier waarop de ware aard toetreedt tot de wereld. Het hoeft geen bewust proces te zijn jullie kunnen bereid zijn een innerlijke stem te volgen een innerlijk gewaarzijn serieus te nemen en open te staan voor alles wat dit brengt. Als er echter vanuit een verlangen een duidelijke gerichtheid vanuit de persoon is om een deel van de ware aard te leren kennen dan dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. 

Dit behelst onder meer het trillingsniveau van het te onderzoeken stuk moet bereikbaar zijn, de frequentie van licht moet overeenkomen dit kunnen jullie zien als de kleur van het te onderzoeken gebied en het bewustzijn moet klaar zijn deze kennis te integreren, pas dan kan het verlangen in werking treden pas dan kan het licht ongebreideld zijn werk doen en de persoon meenemen op de innerlijke route.  Dit behelst een verdere kennis die we op dit moment niet toe kunnen voegen. Echter het verlangen zal altijd de deuren openen naar licht zal altijd een antwoord geven op een vraag en zal immer de toegevoegde kracht vanuit het verlangen honoreren met meer licht. 

In de vraag over de angst die voor de ontwikkeling van de ware aard ligt, om daar voorbij te gaan kunnen we het volgende zeggen. De angst is een aspect van de persoonlijkheid die gediend wordt daar omstandigheden van leven niet ruim genoeg zijn om gediend te worden. Dit is geen probleem, die mens krijgt een eigen keuze in het ontwikkelen van zichzelf en daarin zal het licht an-sich niet forceren. Door de toestroom van licht in het verlangen van de mens zal deze angst als vanzelf verdwijnen  omdat in de optilling in licht deze niet kan blijven bestaan.

Een vanzelfsprekende schoonmaakactie van het verlangen vanuit de persoon. Is dit verlangen er niet dan blijft de poort gesloten voor dit element van groei en kan de persoon zich blijven ontwikkelen op gebieden die wel bereikbaar zijn. Echter als deze persoon in aanraking komt met iemand die het licht vooruit draagt en zichtbaar zijn ware aard leeft, kan het verlangen oplichten iets daarvan te willen begrijpen iets daarvan te willen ervaren iets daarvan te willen bezitten. In het horen van elkaar trekken jullie elkaar op in het ontwikkelen en ondervinden van de ware aard , en nog steeds, de een doet niet beter voor dan de ander, ieder aspect van leven doet er toe in het dragen van elkaar naar de eenheid van leven. Laat dit antwoord diep binnenkomen als een balsem op jullie eigen weg naar eenheid. 

Wij kunnen jullie nog veel over de ware aard vertellen en zullen dit in de toekomst zeker doen. Voor nu bevestigen we jullie in jullie ware aard,( wat inhoud dat we jullie in die kracht eren en bevestigen, laten groeien en verzinken) en bewegen wij mee op jullie eigen tempo van ontwikkeling gevoed door de nieuwe stroom van energie die voor jullie de draagkracht en ontwikkelingsniveau zal vergroten. In liefdevolle eenheid verblijven we met jullie.